FUNGSI BAHAGIAN
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN   
Menguruskan program khidmat sokongan
Merancang dan melaksanakan program pengiktirafan kepada Veteran ATM
Menjalankan aktiviti perhubungan awam
 
BAHAGIAN KEWANGAN & AKAUN  
Mengurus Pembayaran Elaun, Tuntutan Tugas Rasmi dan Bil-bil kepada kontraktor/pembekal.
Mengurus dan membayar faedah persaraan serta bayaran bantuan kebajikan dan perubatan
      pesara ATM.
Menguruskan pembayaran Elaun Penerima Pingat Seri Pahlawan dan Pingat Gagah Berani
 
BAHAGIAN KEBAJIKAN  
Merancang, menyelaras dan melaksanakan Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan seperti
      berikut :
          Bantuan Sara Hidup
          Bantuan Persekolahan
          Bantuan Kemasukan ke IPT
          Bantuan Peralatan Pesakit
          Bantuan Bencana Alam
 
BAHAGIAN LATIHAN DAN PENEMPATAN   
LATIHAN
     Menyelaras dengan PERHEBAT berkaitan pengendalian latihan peralihan mengikut PMAT
         6/2000.
    
Memberi ‘tambah nilai’ kemahiran sedia ada kepada bakal pesara dan Veteran ATM dalam
         persaingan pasaran gunatenaga Negara.
    
Membuat penilaian dan pemantauan terhadap keberkesanan latihan/kursus dari masa ke
         semasa.
 PENEMPATAN
     Mendapatkan peluang pekerjaan kepada Veteran ATM secara pendaftaran majikan dan
         langganan luar.
    
Mengurus penempatan Veteran ATM dalam kerjaya yang sesuai.
    
Membuat pemantauan kepada Veteran ATM selepas penempatan dilakukan.
KERJAYA
     Memberi bimbingan kerjaya kedua dan khidmat nasihat kesedaran kepada bakal pesara ATM.
    
Mengadakan sesi kaunseling kepada Veteran ATM
    
Mewujudkan jalinan dan hubungan dengan bakal majikan, NGO dan promosi jabatan bagi
         mendapatkan peluang-peluang pekerjaan

 
BAHAGIAN DASAR  
Mengurus kerja-kerja penyelidikan berkaitan dengan Veteran ATM.
Membantu dalam menggubal dasar-dasar yang berkaitan dengan isu-isu Veteran ATM.
Sekretariat bagi Mesyuarat Majlis Penasihat Hal Ehwal Veteran ATM.
Menyelaras soaljawab Parlimen berkaitan Veteran ATM.
Program Rayuan Hari Pahlawan
 
BAHAGIAN PENCEN  
Menguruskan faedah persaraan dan pencen pesara ATM
Menguruskan pelarasan pencen pesara ATM seperti kematian, muflis dan tanggungan
      nafkah.
 
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT  
Membangun dan menyelenggara sistem aplikasi yang menyokong fungsi jabatan
Memastikan peralatan ICT termasuk sistem rangkaian jabatan beroperasi dengan lancar
Memberi khidmat sokongan dan bantuan teknikal kepada pengguna ICT jabatan
 
BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN SOSIOEKONOMI  
Mencari dan mengenalpasti peluang-peluang dalam bidang keusahawanan dan program
     sosioekonomi yang boleh diceburi oleh bakal pesara dan veteran ATM dengan kerjasama/saluran
     agensi /institusi berkaitan.
Bertindak sebagai pemudahcara serta memberikan khidmat sokongan kepada usahawan veteran
     ATM